Studii pentru autorizare de mediu

Fişe de prezentare

 • Fişele de prezentare sunt documente necesare în cadrul dosarului de solicitare a unei autorizaţii de mediu.
 • În general, fişa de prezentare va cuprinde informaţii generale despre companie sau firmă şi informaţii specifice referitoare la activitatea desfăşurată (descriere, dotări, bilanţ de materiale).
 • De asemenea, fişa de prezentare va include o descriere detaliată a surselor de poluanţi şi a măsurilor luate pentru protecţia mediului, pentru fiecare factor de mediu.
 • Cuprinsul fişei se va adapta în funcţie de specificul activităţii şi prevederilor legislative naţionale şi europene în domeniu.

 

Bilanţuri de mediu  nivel 0, I şi II

 • Bilanţul de Mediu este o lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii despre cauzele şi consecinţele efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate în scopul cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament.
 • În cazul în care bilanţul de mediu identifică un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului.
 • Cele trei tipuri de bilanţuri de mediu (nivel 0, I şi II) nu se exclud reciproc şi pot fi efectuate consecutiv sau concomitent, conform prevederilor ordinului nr.184 din 21 septembrie 1997.
 • Când prevederile OUG nr. 195/2005 impun solicitarea unui bilanţ de mediu, iar autoritatea de mediu competentă consideră puţin probabilă existenţa unui impact de mediu al amplasamentului, se va solicita efectuarea unui bilanţ de mediu nivel 0.
 • Dacă bilanţul de mediu nivel 0 relevă existenţa unui impact potenţial de mediu pe amplasament, autoritatea de mediu competentă trebuie să solicite continuarea evaluării prin efectuarea cel puţin a bilanţului de mediu nivel I.
 • Dacă autoritatea de mediu competentă consideră că un bilanţ de mediu nivel I prezintă informaţii insuficiente pentru a cuantifica impactul de mediu, sau dacă la analiza unei solicitări de autorizare se consideră că un amplasament are un impact potenţial de mediu, autoritatea de mediu competentă trebuie să solicite efectuarea bilanţului de mediu nivel II.
 • În situaţiile când aceasta decizie a fost luată înainte de executarea nivelului I al bilanţului de mediu, trebuie executate atât bilanţul de mediu nivel I, cât şi bilanţul de mediu nivel II.
 • La constatarea poluării provenite de la un amplasament şi caracterizată prin depăşirea unuia sau mai multor praguri de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului, autoritatea de mediu competentă trebuie să solicite executarea unei evaluări a riscului.
 • Evaluarea riscului se bazează pe gradul de poluare măsurat pe amplasament şi va cuantifica semnificaţia acestuia relativă la impactul asupra mediului.
 • Rezultatele analizelor obţinute se vor compara cu prevederile reglementărilor şi normelor relevante; în lipsa unor astfel de reglementări sau norme, se vor folosi spre comparare normele sau instrucţiunile internaţionale corespunzătoare, opţiunea folosită urmând a fi justificată de executantul bilanţului de mediu.
 • O dată cu cererea de autorizare, titularul unui amplasament poate înainta autorităţii de mediu competente orice nivel de bilanţ de mediu, dacă consideră necesar.
 • În urma analizei documentelor prezentate, autoritatea de mediu competentă poate stabili necesitatea unui nivel adiţional de bilanţ de mediu.
 • Analizele de probe prelevate pentru executarea bilanţurilor de mediu vor fi efectuate numai de laboratoare specializate, care utilizează aparatură adecvată şi metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.

Bilanţ de mediu nivel 0

 • Reprezintă o fişă de verificare conţinând elemente caracteristice activităţii şi care permite autorităţii de mediu competente să identifice şi să stabilească necesitatea efectuării unui bilanţ de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evaluări a riscului, înainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societăţii comerciale.
 • Bilanţul de mediu nivel 0 reprezintă cerinţa minimă pentru situaţiile în care prin lege este prevazută necesitatea prezentării unui bilanţ de mediu; acesta va fi înaintat autorităţii de mediu competente.

Bilanţ de mediu nivel I

 • Este un studiu de mediu constând din culegere de date şi documentare (fără prelevare de probe şi fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potenţial sau efectiv de pe un amplasament.
 • Bilanţul de mediu nivel I trebuie solicitat de autoritatea de mediu competentă în condiţiile prevăzute în OUG nr. 195/2005, dacă un amplasament are un impact potenţial.
 • Bilanţul de mediu nivel I trebuie să includă o analiză tehnică a impactului de mediu.

Bilanţ de mediu nivel II

 • Sunt investigaţiile asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilanţ de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevări de probe şi analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.
 • Dacă un bilanţ de mediu nivel I relevă o poluare potenţial semnificativă a unui amplasament, autorităţile de mediu competente trebuie să solicite executarea unui bilanţ de mediu nivel II.
 • Bilanţul de mediu nivel II se poate executa în acelaşi timp cu bilanţul de mediu nivel I, dacă autoritatea de mediu competentă stabileşte de la început că un amplasament prezintă o poluare potenţial semnificativă.

 

Rapoarte de amplasament conform Directivei IPPC

 • Raportul de amplasament are ca scop evidenţierea situaţiei amplasamentului, instalaţiei sau activităţii industriale ce aparţine unui producător sau unei companii.
 • Acest raport va reprezenta punctul de referinţă pentru evaluări ulterioare ale amplasamentului.
 • În plus, raportul ia în considerare aria de instalare şi aria din împrejurul instalaţiei care poate afecta sau poate fi afectata de zona de instalare.
 • Raportul se întocmeşte pentru a îndeplini cerinţele de prevenire, reducere si control al poluării conform OUG 34/2002 aprobată prin Legea 645/2002, astfel încât să ofere informaţii relevante de sprijin, cât şi pentru solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.
 • Principalele obiective ale raportului din teren în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării sunt prezentate mai jos:
 1. să formeze punctul iniţial pentru estimările ulterioare ale terenului ce pot fi comparate şi vor constitui un punct de referinţă în predarea cererii.
 2. să furnizeze informaţii asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi a vulnerabilităţii sale.
 3. să furnizeze dovezi ale unei investigaţii anterioare în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor în domeniul protecţiei calităţii apelor.

 

Verificarea conformării cu cele mai bune tehnologii disponibile (BAT) pentru diferitele procese tehnologice

 • Directiva CE referitoare la prevenirea şi reducerea integrată a poluării mediului din 30 octombrie 1996 (Directiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)) reglementează autorizarea instalaţiilor industriale relevante pentru mediu în baza unui concept ce cuprinde toate mediile.
 • În această abordare sunt cuprinse atât emisiile în aer, apă şi sol, cât şi aspectele economice legate de deşeuri, eficienţa energetică şi a resurselor şi prevenirea accidentelor, scopul fiind atingerea unui nivel înalt de protecţie a mediului.
 • Un element esenţial al Directivei este cerinţa aplicării "celor mai bune tehnici disponibile" (BAT) în cadrul tuturor instalaţiilor noi şi începând cu anul 2007 şi în cadrul instalaţiilor existente.
 • Nu orice BAT este concretizat material in Directiva IPPC.
 • În vederea unei armonizări la nivel european al BAT se prevede în articolul 16 (2) al directivei un schimb de informaţii asupra celor mai bune tehnici disponibile.
 • Rezultatele acestui schimb de informaţii vor fi înscrise în aşa numitele documente BAT ce vor fi publicate de către Comisia Europeana, fiind luate în considerare la stabilirea condiţiilor de autorizare.
 • Documentele BAT (engl.: Best Available Techniques Reference Documents, pe scurt: BREFs) sunt elaborate în cadrul unui program de lucru desfăşurat pe mai mulţi ani (1997 – 2003), organizat de către Comisia Europeană pentru sectoarele industriale ce intră sub incidenţa Directivei IPPC.
 • Coordonarea este responsabilitatea "Biroului European pentru IPPC din Sevilla, pe scurt: "EIPPCB".
 • Lucrările de specialitate rezultă în cadrul aşa numitelor grupuri de lucru (TWGs = Technical working groups), în care colaborează experţi din cadrul autorităţilor statelor membre, din sectorul industriei şi din organizaţiile de protecţia mediului.
 • Elaborarea unui document BAT necesită aproximativ doi ani.
 • Documentele BAT sunt accesibile publicului pe pagina de internet a EIPPCB (http://eippcb.jrc.es/) încă din faza versiunilor nefinalizate – însa exclusiv în limba engleză.
 • După finalizarea documentelor BAT, Comisia Europeana traduce doar rezumatul, secţiunea "domeniul de aplicare" şi "observaţii finale" în toate limbile UE oficiale.
 • Guvernul şi landurile au convenit astfel sa traducă împreună, suplimentar, capitolele deosebit de importante "Tehnicile ce trebuiesc luate în considerare la stabilirea BAT" şi "Cele mai bune tehnici disponibile.
 • Schimbul de informaţii BAT este un proces continuu şi dinamic. Art. 16(2) din Directiva IPPC solicită ca rezultatele schimbului de informaţii să fie publicate la fiecare 3 ani.